ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация  Септември с цел подобряване ефективността на работата"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване ефективността на работата"

 

 

[27-02-2015] На 14 февруари 2015 г. приключи изпълнението  на проект "Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване  ефективността на работа”. Средствата за реализация на проекта се осигуриха  от Оперативна програма «Административен капацитет», Приоритетна ос I  „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

 

Чрез реализацията на проекта се постигна заложената общата цел на проекта:

 

Организационно оптимизиране на дейността на общинска администрация Септември за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

 

Целта  се постигната чрез реализирането на следните четирите специфични цели на проекта:

 

СЦ 1 – Оптимизиране на структурата и функциите на общинската администрация;

СЦ 2 – Подобряване на ефективността на общинската администрация;

СЦ 3 – Повишаване на ефикасността на общинската администрация;

СЦ 4 – Информиране на гражданите на общината за предприетите мерки.

 

Конкретните резултати се постигнаха  чрез следните заложени и изпълнени  дейности:

 

Дейност 1 „Извършване на функционален анализ на община Септември”

 

В рамките на дейността се извърши функционален анализ на община Септември, чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Описанието на дейността съответства напълно с изискванията на Единната методология, като я отразява в нейната цялост.

 

Дейност  2  „Информация и публичност за проекта”

 

Проведени 2 пресконференции (встъпителна и заключителна);

2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии;

Изработен 1 банер за популяризиране на проекта;

1 брой временна информационна табела;

Отпечатани 300 информационни брошури;

Публикации  на интернет страницата на община Септември.

 

[09-02-2015] Покана за заключителна пресконференция по проекта

 

[21-01-2015] Срокът на Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-10/15.10.2013 г. между Община септември и Министерство на финансите за изпълнение на проекта бе удължен с още 2 /два/ месеца, т. е. до 14.02.2015 г.

 

[03-11-2014] Срокът на Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-10/15.10.2013 г. между Община септември и Министерство на финансите за изпълнение на проекта бе удължен с 60 /шестдесет/ дни, т. е. до 14.12.2014 г.

 

[21-08-2014] Екипът за управление на проекта окончателно прие всички резултати от изпълнението на работата на "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД, включително извършения функционален анализ на Община Септември и съпътстващите го документи.

 

[15-08-2014] На 08.08.2014 г. бяха проведени 2 фокус групи в изпълнение на проекта, в състава на които влязоха 21 общински служители.

Представители на изпълнителя „СЕМПЕР ФОРТИС” ООД направиха кратко представяне на методологията и резултатите от проведените анкети. Бяха обсъдени актуални въпроси и проблеми.

Разгледани и обсъдени бяха предложения за евентуални подобрения на ефективността и ефикасността на общинската администрация.

 

[28-07-2014] На 23.07.2014 г. след провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП беше подписан Договор № 170/23.07.2014 г. със "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД с предмет "Извършване на функционален анализ, оптимизиране на структурата и осигуряване на организационното развитие за по-ефективно функциониране на администрацията на Община Септември и провеждане на съпътстващи дейността обучения по проект: Оптимизиране на структурата и функциите на Община Септември с цел подобряване ефективността на работа".

 

Дейност "Извършване на функционален анализ" ще бъде изпълнена на следните четири етапа:

Поддейност 1.1. Планиране и подготовка на функционален анализ, включително Еднодневно обучение за запознаване на експертите с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и наръчника за нейното прилагане” /8 участника/

Поддейност 1.2 Провеждане на функционалния анализ

Поддейност 1.3 Приключване на функционалния анализ

Поддейност 1.4 Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението, включително Обучение за запознаване на служителите с новата организационна структура, усъвършенствани съществуващи или създадени нови вътрешни нормативни, административни документи, процедури, наръчници и други” /40 участника/

 

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 25 календарни дни.

 

[27-02-2014] На 25.02.2014 г. след провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП беше подписан Договор №32/25.02.2014 г. с "НИКО-96" ЕООД за изпълнение на дейности за информация и публичност по проекта.

 

Дейностите, които предстоят да бъдат изпълнени са:

 • Израбоване на 1 брой временна информационна табела;

 • Изработване на 1 брой банер за популяризиране на проекта;

 • Изготвяне на 2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии;        

 • Изготвяне и отпечатване на 300 информационни брошури;

 • Провеждане на заключителна пресконференция.

[19-02-2014] Покана за встъпителна пресконференция по проекта

 

[04-02-2014] На 03.02.2014 г. слез провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП /чрез публична покана/ беше подписан Договор №21/03.02.2014 г. с адвокатско дружество "Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов" за подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите по проекта.

 

[07-01-2014] На 19.12.2013 г. след провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП беше подписан Договор №146/19.12.2013 г. с "Кооперация Панда" ЕООД за доставка на материали и консумативи за организация и управление на проекта.

 

[06-11-2013] На 15 октомври 2013 г. между Министерството на финансите и Община Септември  се подписа Договор № 13-11-10/15.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект «Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване  ефективността на работа”. Средствата за реализация на проекта се осигуряват по Оперативна програма «Административен капацитет», Приоритетна ос I  „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. Договорът е на обща стойност 89 875.88 лв.

 

Общата цел на проекта е организационно оптимизиране на дейността на общинска администрация Септември за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. Тази цел ще бъде постигната чрез реализирането на четирите специфични цели на проекта, а именно оптимизиране на структурата и функциите на общинската администрация, подобряване на ефективността на общинската администрация, повишаване на ефикасността на общинската администрация и информиране на гражданите на общината за предприетите мерки в рамките на проекта.

Очаквани резултати:

 • Проведен функционален анализ и оптимизиране на структурата на общинската администрация.

 • Проведено обучение за запознаване общинските служители с извършените промени в резултат на проведения функционален анализ.

 Периодът за изпълнение на проекта е 12 месеца.  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  27.02.2015                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster