ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември"

 

 

[29-09-2014] На 19.09.2014 година (петък) от 11,00 часа в залата на Общински съвет – гр. Септември се  проведе Заключителната пресконференция в изпълнение Дейност 3 „Информация и публичност” по Договор № 13-13-24 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект„Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември”по Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики ”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

 

Пресконференцията е елемент от дейността за информация и публичност. Участие в нея взеха – зам. кмет на Община Септември, председателя на Общински съвет – гр. Септември, директори на дирекции и началник отдели, служители от общинската администрация, представител на фирмата изпълнител на дейностите по информация и публичност „НИКО 96” ЕООД гр. Стара Загора.

 

Акцентира се върху заложените дейности и постигнатите резултати:

Дейност 1 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.”

Постигнати заложените дейности по проекта.

 

Извършена оценка на общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

Формулирани препоръки, на база извършения анализ, за разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

 

Дейност 2 „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики”

Постигнати заложените дейности по проекта.

 

Разработени  стратегически документи в 2 приоритетни области

Разработени и въведени с решение на общинския съвет Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в 2 приоритетни области

Проведени обществени консултации за стратегическите документи и Правилата

 

Дейност 3 „Информация и публичност”

Постигнати заложените дейности по проекта.

 

Проведени 2 пресконференции (встъпителна и заключителна);

2 публикации в местна/регионална печатна или електронна медия;

Изработени 300 информационни брошури

1 брой временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация;

Публикации новини на интернет страницата на общината;

 

С изпълнените дейности  е постигната  заложената обща цел „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември”. Достигането на тази цел включва постигането и на следните специфични цели:

·        Качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности.

·        Подготовката на местната администрация за успешно прилагане на политики в следващия програмен период (2014 – 2020 г.) чрез разработване на общински план за развитие.

·         Активно включване на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на стратегически документи.

 

Презентация на проведената заключителна пресконференция по проекта

 

[19-11-2013] На 13 ноември  2013 г. Община Септември подписа Договор № 13-13-24 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики ”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

съгласно Договор № 13-13-24 от 13.11.2013 г.

Обща стойност на проекта

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта

79 829.24

79 829.24

100

 

Период за изпълнение

9 месеца (13.11.2013 г. – 13.11.2014 г.)

Партньор(и)

Не е неприложимо

Цели на проекта

Обща цел

Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември.

Специфични цели

Специфична цел 1 - качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности;

Специфична цел 2 - подготовката на местната администрация за успешно прилагане на политики в следващия програмен период (2014 – 2020 г.), чрез разработване на общински план за развитие;

Специфична цел 3 – активно включване на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на стратегически документи.

Целева група

Проектното предложение е насочено към две основни целеви групи:

- общинската администрация на гр. Септември;

- структурите на гражданското общество на територията на общината.

Основни дейности

Дейност 1 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.”

Дейност 2 „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики”

Дейност 3 „Информация и публичност”

 

Очаквани резултати

Извършена оценка на общински план за развитие за периода 2007-2013 г.;

· Формулирани препоръки, на база извършения анализ, за разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.;

· Изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.;

· Разработени/актуализирани стратегически документи в минимум 2 приоритетни области;

· Разработени и въведени с решение на общинския съвет Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в 2 приоритетни области;

· Проведени обществени консултации за стратегическите документи и Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики;

· Проведени 2 пресконференции;

· 2 публикации в местна/регионална печатна или електронна медия;

· Изработени 300 информационни брошури;

· 1 брой временна информационна табела;

· Публикации на минимум 5 новини на интернет страницата на общината;

Разпратени минимум 5 прессъобщения.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  29.09.2014                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster