ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване ..."


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

 

 

ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

[09-12-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на група (Учител) за работа с децата за занимания по интереси" и "Ръководител на клуб (Учител) за допълнително обучение по български език"

[30-11-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ФА "Тракийче Рома“

[30-11-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на група (Учител) за работа с децата за занимания по интереси" и "Ръководител на клуб (Учител) за допълнително обучение по български език"

[04-11-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ФА "Тракийче Рома“

[22-10-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Медицински специалист - рехабилитатор“

[18-10-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Медицински специалист - рехабилитатор“

[23-09-2021] Във връзка с обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с пандемията от COVID-19 и въведената дистанционна форма на обучение в училищата се наложи изпълнението на проектните дейности по проект „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември“  да се забавят или отложат. Община Септември, бенефициент по проекта, отправи Мотивирано искане за удължаване срока за безвъзмездна финансова помощ на договора със срок от 6/ шест/ месеца, включително до 30.06.2021 г. с увеличаване на бюджета на договора.

На 23.12.2020 година е подписано Допълнително споразумение №01 към договора по ОП РЧР №BG05MOP001-2.018-0011-С01 (ОП НОИР №BG05MOP001-2.018-0011-2014BG05М2ОР001-С01), с което се удължава изпълнението на проекта до 30.06.2021 г. В проектните дейности е предвидено назначане на допълнително 29 безработни лица от ромски произход за периода от м. март до м. юни 2021 г. и 5 лица, които са служители от общинска администрация, да надзирават и контролират работата на озеленителите. За целта е осигурен допълнителен финансов ресурс от ОП РЧР в размер на 109 140,00 лв.

Генерирана икономия на финансови средства от предвидените разходи по бюджета на ОП НОИР за възнаграждение на образователните медиатори се направи изменение на ДБФП за удължаване срока на работа на образователните медиатори. Проектната дейност се изпълнява от партньора по проекта, фондация „Бъдеще“, гр. Ракитово.

С подписване на допълнителното споразумение ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА СТАВА 998 573,22 ЛВ.,

Договорът се финансира по две оперативни програми:

1.    Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с регистрационен № BG05M9OP001-2.018-0011-C01, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ в размер на 608 778,64 лв., от които

517 461,84 лв. - Европейския социален фонд

91 316,80 лв. - Национално финансиране  и

2.    Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с регистрационен №BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, в размер на 389 794,58 лв., от които

331 325,39 лв. - Европейския социален фонд

58 469,19 лв. - Национално финансиране.

С направено мотивирано искане до Управляващия орган на ОП РЧР и ОП НОИР и подписано Допълнително споразумение №02 от 15.06.2021 г. към договора по ОП РЧР №BG05MOP001-2.018-0011-С01 (ОП НОИР №BG05MOP001-2.018-0011-2014BG05М2ОР001-С01) община Септември продължава изпълнението на всички дейности до усвояването на финансови средства по проект „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември“ – Компонент 1 до 31.12.2021 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за социално включване и намаляване на бедността на МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ, включително ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход в областта на заетостта, достъпа до социални и здравни услуги, достъпа до образование и обучение, развитието на местната общност.

Партньори по проекта:

 • Фондация "Бъдеще", гр. Ракитово

 • Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ветрен

 • Детска градина "Приказно вълшебство", гр. Септември

Начало: 03.04.2019 г. 

Край: 31.12.2021 г.

[20-05-2021] Съобщение за организиране на традиционен "Национален ромски футболен турнир" 

[29-04-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга"

[29-04-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност "Озеленител"

[26-04-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител“

[20-04-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга“

[11-03-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Озеленител" и "Мениджър на случай“

[01-03-2021] Обява за продължаване на приема по документи на кандидати за заемане на длъжността "Мениджър на случай“

[01-03-2021] Обява за продължаване приема по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител“

[24-02-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Мениджър на случай“

[24-02-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител“

[19-02-2020] Във връзка с обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог", Община Септември кани одобрените кандидати на интервю

[11-02-2020] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[28-01-2020] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[20-01-2020] Образец на заявление за участие в процедура за подбор на здравни медиатори

[20-01-2020] Обява за подбор на здравни медиатори

[14-01-2020] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[02-01-2020] Трето обявление за удължаване на срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[19-12-2019] Второ обявление за удължаване на срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[10-12-2019] Обявление за удължаване на срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[04-12-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[20-11-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ФА „Тракийче Рома“

[11-10-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител"

[26-09-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга"

[03-09-2019] Обявление за удължаване срока /до явяване на кандидат за длъжностите/ за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[30-08-2019] Обявление за удължаване срока до 02.09.2019 за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[16-08-2019] Обявление за удължаване срока до 28.08.2019 за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[08-08-2019] Обявление за удължаване срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[30-07-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[20-06-2019] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност "Озеленител" и "Мениджър"

[13-06-2019] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжности "Медиатор"

[11-06-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "Озеленител"

[30-05-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности "Медиатор"

[29-05-2019] На 03.04.2019 г. община Септември подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“. Проектът се  финансира по две оперативни програми:

1.      ОП РЧР с регистрационен № BG05M9OP001-2.018-0011-C01,Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 499 638,64 лв., от които 424 692,84 лв. от Европейския социален фонд и 74945,80 лв. Национално финансиране.

2.      ОП НОИР с регистрационен №BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“,Процедура  BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 389 794,58 лв.от които 331 325,39 лв. от Европейския социален фонд и 58 469,19 лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Е 889 433,22 ЛВ.

Дейностите по проекта ще се реализират са до 31.12.2020 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за соц. включване и намаляване на бедността на МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ, ВКЛ. РОМИТЕ чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход в областта на заетостта, достъпа до социални и здравни услуги, достъпа до образование и обучение, развитието на местната общност. Целта на проекта съответства на общата цел на процедурата, която е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичните цели, които ще се изпълняват по   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. са:

1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализирани представители на ромската общност чрез мотивиране, активиране, насърчаване за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост, разпространяване на информация за свободни работни места сред общността, наемане на трудови медиатори, включване в стажуване и заетост.

2. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез създаване и функциониране на интегрирана здравно-социална услуга; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация; повишаване на информираността относно социалните и здравните права, насърчаване на семейното планиране, повишаване на здравната култура, консултиране на здравнонеосигурени лица за преодоляването на проблема.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез създаване на местна платформа, системна работа с общността, базирана на общностни инструменти и социална медиация, представяне на етническата култура на ромите и на културното разнообразие в местната общност.

4. Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение чрез работа на терен, образователни услуги за ранно детско развитие, допълнително обучение по български език, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, реинтегриране в образователната система, осигуряване на подходяща образователна среда, работа с родителите, медиация.

Връзката между целите и предвидените резултати ще се изрази в идентифицирани, мотивирани и подкрепени за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост лица; в създадената и функционираща интегрирана здравно-социална услуга; в информираността относно социални права, здравни права, повишена здравна култура, семейно планиране и т.н.; във функциониращата платформа, в която ще се идентифицират и решават проблемни въпроси; в представената чрез разнообразни събития ромска култура и постижения; чрез новозаписаните деца в детските градини и техните подобрени социални, здравни (хигиенни) умения,  речеви умения; чрез подобрените социални умения за родителство; подобрените знания по български език и предпазените от отпадане от училище ученици; учениците, подкрепени да продължат образованието си в гимназиалния етап и др.

Специфичните цели, които ще се изпълняват по   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” са:

1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализирани представители на ромската общност чрез мотивиране, активиране, насърчаване за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост, разпространяване на информация за свободни работни места сред общността, наемане на трудови медиатори, включване в стажуване и заетост.

2. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез създаване и функциониране на интегрирана здравно-социална услуга; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация; повишаване на информираността относно социалните и здравните права, насърчаване на семейното планиране, повишаване на здравната култура, консултиране на здравнонеосигурени лица за преодоляването на проблема.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез създаване на местна платформа, системна работа с общността, базирана на общностни инструменти и социална медиация, представяне на етническата култура на ромите и на културното разнообразие в местната общност.

4. Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение чрез работа на терен, образователни услуги за ранно детско развитие, допълнително обучение по български език, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, реинтегриране в образователната система, осигуряване на подходяща образователна среда, работа с родителите, медиация.

Връзката между целите и предвидените резултати ще се изрази в идентифицирани, мотивирани и подкрепени за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост лица; в създадената и функционираща интегрирана здравно-социална услуга; в информираността относно социални права, здравни права, повишена здравна култура, семейно планиране и т.н.; във функциониращата платформа, в която ще се идентифицират и решават проблемни въпроси; в представената чрез разнообразни събития ромска култура и постижения; чрез новозаписаните деца в детските градини и техните подобрени социални, здравни (хигиенни) умения,  речеви умения; чрез подобрените социални умения за родителство; подобрените знания по български език и предпазените от отпадане от училище ученици; учениците, подкрепени да продължат образованието си в гимназиалния етап и др.

Партньори по проекта:

1. Фондация "Бъдеще", гр. Ракитово

2. Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ветрен

3. Детска градина "Приказно вълшебство", гр. Септември

Асоциирани Партньори: 

1. Министерство на Образованието и науката

2. Агенция за социално подпомагане

3. Агенция по заетостта

4. Регионална здравна инспекция Пазарджик

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  09.12.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster