ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци...


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември"

 

Проект "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември"

 

[20-02-2018] Oбщина Септември стартира изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември”.

 

На 15.02.2018 г. Министър Димов подписа договор със седем общини за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци.

 

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на стойност 19 693 675,14 лева.

 

Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране. Общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Белово, Септември и Лесичово, като част от РСУО – Пазарджик предвиждат изграждане на инсталация за предварително третиране на смесените си битови отпадъци и инсталации (три броя) за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Инсталациите ще се изградят: в рамките на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик за нуждите на общините Пазарджик, Пещера, Лесичово, Батак и Брацигово; в имот 387010, землище с. Варвара за нуждите на община Септември; в УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, за нуждите на община Белово. С проектните инсталации общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Септември и Белово ще отговорят на изискванията на ЗУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци и за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тези изисквания на законодателството се постигат с проектните инсталации за предварително третиране чрез отделяне на рециклируеми материали и отделяне на отпадъци с висока енергийна стойност за последващо оползотоворяване, чрез оползотоворяването на нестандартен компост от стабилизирането на подситовата фракция и както и чрез инсталациите за компостиране на биоотпадъци, чрез които се постига рециклиране на зелени и биоотпадъци. По този начин се допринася за изпълнение на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  20.02.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster