ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Независим живот в община Септември" - УСТОЙЧИВОСТ


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Независим живот в община Септември"

 

 

Проект
№BG05M9OP001-2.002-0277

Независим живот 
 в община Септември

УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЕКТ "Независим живот в община Септември"

УСТОЙЧИВОСТ

[02-08-2018] Община Септември в изпълнението на устойчивост за срок от 6 /шест/месеца по Проект „Независим живот в община Септември” обявява  процедура за набиране на потребители на социалната услуга Телекеър - /обява/

[30-07-2018] Във връзка с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „ Независим живот  в община Септември ” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002„Независим живот”  по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, община Септември продължава да поддържа услуги за социално включване в общността или в домашна среда за период от 6 /шест / месеца.

Целта на услугата е да допринесе за устойчивост на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчават равните възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Септември.

Специфични цели:

- Да се предоставят интегрирани услуги за хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, като се съчетаят комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността или в домашна среда, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение на основата на индивидуална оценка на потребностите.

- Устойчивост на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване на целевата група, работещ с квалифициран персонал и високи стандарти.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  02.08.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster