ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата... "


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик"

 

 


Проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

 

[04-06-2018] На 29.05.2018 г. Община Септември, подписа Договор № 13/07/2/0/00078 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предвидената за получаване безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 891 888.88 лева.

Срок за изпълнение: 36 месеца.

Общата цел на проекта е да се подобрят условията на живот в общинския център гр. Септември и селата Симеоновец, Лозен, Семчиново, Варвара и гр. Ветрен, община Септември, като се повиши качеството на средата на живот, като по този начин се намалят разликите, които съществуват в тази сфера между общините от «селски тип», каквато е Септември и големите агломерационни ареали.

Тази цел е насочена и е  част от цялостната стратегия за предоставяне на основни услуги за населението, което би спомогнало да се разширят възможностите за икономически растеж, туризъм и като цяло привлекателността на тези селища, както с цел да се задържи местното население, така и да се привлече интереса на инвеститори, туристи и други потенциални посетители на населеното място.

Конкретните цели на проекта са:

Ø  Благоустрояване на уличната мрежа в общинския център гр. Септември и селата Симеоновец, Лозен, Семчиново, Варвара и гр. Ветрен, община Септември;

Ø  Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото до подобрената техническа  инфраструктура в общинския център гр. Септември и селата Симеоновец, Лозен, Семчиново, Варвара и гр. Ветрен, община Септември;

Ø  Реконструкция на инфраструктура, която ще осигури директна транспортна свързаност на общинския център гр. Септември и селата Симеоновец, Лозен, Семчиново, Варвара и гр. Ветрен, община Септември с по-висок клас пътища;

Ø  Подобряване визията на населените места в общинския център гр. Септември и селата Симеоновец, Лозен, Семчиново, Варвара и гр. Ветрен, община Септември;

Ø  Повишаване потенциала на населените места за развитие на екологичния, селския и ловен туризъм, и за привличане на инвестиции, посредством подобряване на цялостния физически облик на населените места;

Ø  Подобряване на техническата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на община Септември за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс;

Ø  Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на община Септември като място за живеене и като туристическа дестинация.

Реконструкцията и рехабилитацията на уличната мрежа ще подобри и транспортната инфраструктура в селата и ще осигури нормално придвижване на местни и външни граждани, туристи и др. Това осезаемо ще подобри качеството на живот, не само за живущите на тези улици, но и за населението дори на цялата община.

Проектът е за реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември.

Рехабилитацията обхваща улиците:

- с. Симеоновец – ул. 19-та – 191 метра, излиза на Републикански път III-8404;

- с. Лозен – ул. от ОТ84 до ОТ95 – 308 метра, излиза на Републикански път I-8;

- с. Семчиново - улица от ОТ91 до ОТ69 – 215 метра, излиза на Републикански път III-8404

- с. Варвара - улица от ОТ178 до ОТ185 – 317 метра, излиза на Републикански път II-84;

- гр. Ветрен – ул.21 от ОТ09 до ОТ287 и ул.51, от ОТ286 до ОТ211 – 455 метра, излиза на Републикански път III-3704;

- гр. Септември – улица „Чайковски“ – 258 метра, излиза на Републикански Път III-8402 и Общински Път PAZ1206;

- гр. Септември – улица „ Стефан Захариев“ - общата дължина на улицата е 518м., а на предвидения за ремонт участък е 398 м, излиза на Републикански път III-8402;

- гр. Септември – улица „Бузлуджа“ – 336 метра, излиза на Републикански път III-8402;

- гр. Септември – улица „Васил Левски“ – 1262 метра, излиза на Републикански път III-8402;

- гр. Септември – улица „Христо Ботев“ от ул.“Иван Вазов“ до ул.“Ал.Стамболийски“ (м/у ОТ691 до ОТ657) – 486 метра, излиза на Републикански път III-8402.

Общата дължина на уличната мрежа, която ще се рехабилитира е в размер на 4 226 линейни метра.

Проектът е разработен след идентифицирането на нуждите на населението в селището с цел подобряване на качеството му на живот и подобряване на възможностите им за бързо съхранение на неговата духовна и културна идентичност. Хората ясно идентифицират нуждата от рехабилитирана улична мрежа.

Достъпът до общинския център, както и състоянието на уличната мрежа са от изключителна важност за бъдещото развитие. Нуждата от качествена улична мрежа определя и основната целева група ползваща се от реализацията на настоящия проект – хората от селището.

Основна целева група по проекта е цялото население на общинския център гр. Септември и селата Симеоновец, Лозен, Семчиново, Варвара и гр. Ветрен, община Септември. Други целеви групи с по – ниска представеност са населението на община Септември, както и потенциалните инвеститори, гости и туристи на града и общината.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  04.06.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster