ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧ. ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Спортни дейности 8 Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорт

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Осъществяване на необходимата координация и оперативно взаимодействие на Общинска администрация със спортните клубове, туристическите дружества, ученическите и работнически спортни клубове на територията на Община Септември.

II. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

 1. Необходимо е кампанийните и епизодични спортни прояви да прерастват в традиционни и добре организирани дейности.

 2. Поетапно да се извършат реконструкция и модернизация на съществуващите спортни съоръжения, зали, детски площадки и др.

 3. Спортните организации, които управляват и ползват общинските спортни обекти да създават съответна организация и оказват методическа помощ за тяхното пълноценно ползване от гражданите.

III. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА

 1. Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се на базата на по-богат учебен материал и форми на учебния процес, като се отчита предпочитанията на учениците към даден спорт и дисциплина.

 2. Подобряване на организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и състезателна дейност като изключително важен фактор за пълноценно използване на свободното време, борба с тютюнопушенето, наркоманията, детската престъпност и другите социални деформации.

 3. Изграждане на нови секции и клубове в учебните заведения. Провеждане на ежедневно атестиране на учениците в спортните секции и клубове в училищата и насочването на най-переспективните от тях към ученическите спортни школи.

Спортните състезания, организирани и провеждани от училищата са основа за началната спортна подготовка в детско-юношеския спорт. Тази дейност трябва да има приоритетното място в Общинската програма за спортно развитие и да е съобразена и да се допълва с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците. Училищните настоятелства трябва по-активно да търсят пътища и механизми за осигуряване на допълнителни средства за развитие на спорта в училищата. Необходимо е спортът в училищата, който е доказал своята ефективност при провеждане на началната спортна подготовка на широк кръг от ученици и осъществяването на поподбора и селекцията на талантливите деца за СК да бъде запазен.

IV. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Материално-техническата база на спортните заведения е физически и морално остаряла, а в по-голяма част и крайно недостатъчна. Необходимо е да се вложат средства за осъвременяване, разнообразяване и увеличаване на тази база.

 1. Спортни обекти и съоръжения.

За това е необходимо ежегодно в бюджета на общината да се планират средства за възстановяване, ремонт и експлоатация на спортните обекти, общинска собственост.

Други задачи по отношение на спортните обекти са:

 • регламентиране на правата за тяхното управление и ползване чрез приемане на Наредба за реда и условията за предоставяне и ползване на спортни обекти и съоръжения - публична и частна общинска собственост;

 • предоставяне за управление на спортните обекти и съоръжения държавна или общинска собственост на спортни клубове или при липса на интерес на физически или юридически лица по съответния ред и при условия за съхраняване на нейното предназначение;

 • възстановяване на материално-техническата база за спортни занимания в училищата;

 • осъществяване на ефикасен контрол върху условията за безопасност, на които трябва да отговарят съоръженията за детските и спортните площадки.

 1. Финансово подпомагане на дейностите, свързани с изпълнението на общинската програма.

Общината да подпомага финансово развитието на масовия и училищен спорт, с цел използването му като средство за подобряването на здравето, духовното развитие и качеството на живот на младите хора.

За осъществяването на общинската програма трябва да се завишат средствата за нейното изпълнение.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  24.01.2009                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster