ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОГРАМА ROMACT


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Програма ROMACT

 

Програма ROMACT

[07-12-2016] Обява във връзка с подготовката на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП РЧР, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Региони в растеж"

Oбщина Септември има подписано споразумение за изпълнение на Програма ROMACT, като съгласно Заповед на кмета Марин Рачев е определен състава на работната група, която да отговаря за управлението и контрола на процеса на ROMACT.

През 2013 г. Европейската комисия и Съветът на Европа стартират програма ROMACT - съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

ROMACT е предназначена да подобрява отговорността и отчетността на местните органи, особено на официални лица на изборни длъжности и висши държавни служители, по отношение на   ромски общности в неравностойно социално положение. Тя е съсредоточена върху създаването на постоянни политически ангажименти, които ще дадат импулс на устойчиви планове и мерки за приобщаване на ромите.

ROMACT подкрепя механизмите и процесите на доброто управление в съответствие с принципите на Съвета на Европа за добро управление на местно равнище. Така тя насърчава сътрудничеството и партньорството между местните органи и ромските общности на основата на съвместно договорени работни стратегии и споделена отговорност за процеса и резултатите от него. Тя също така разчита на споделена ангажираност за открит диалог между мнозинството и малцинството.

ROMACT предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им. Като основен акцент в програмата е заложено подпомагането на изграждането на капацитета на местните органи за разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите. Тя също така им съдейства при подаването на качествени проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове. Постепенно програмата води до предоставяне на обхватни публични услуги на местно равнище.

Понастоящем ROMACT се изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.

Принципи и методология на ROMACT

Програма ROMACT е насочена към изграждане на капацитета на местните органи за разработване и изпълнение на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

Промените в политиките и в изграждането на капацитет са дългосрочни процеси. Необходими са разнообразни и взаимосвързани инструменти и намеси.

С оглед на общите основни принципи за приобщаване на ромите, ROMACT е ръководена от необходимостта да се осигурят:

-       насърчаване на подход, основан на правата на човека, който включва принципите за равенство и недопускане на дискриминация;

-       изрично, но не изключително таргетиране;

-       интегриран подход за избягване на фрагментирането;

-       задоволяване на местните нужди с местни решения, които да бъдат намирани от местни хора;

-       включване на измеренията за специфичните нужди на ромите в неравностойно положение във всички публични политики;

-       добро управление и прозрачни процеси на вземане на решения, участие на гражданите и отчетност;

-       подход, основан на обективни данни, и пренасяне на добри практики;

-       насърчаване на равенството на половете и интеграционна политика за равенство на половете;

-       по-добро използване на фондовете на ЕС;

-       оценка на постиженията.

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  07.12.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster