ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение"

 

Проект BG 051PO001-5.2-04-0174
”Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение

Община Септември стартира изпълнението на Проект „Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение„ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на проекта е 103 055.87 лв., а срока за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата цел е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.

Специфични цели:

 • Да се развият услугите Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотноживеещи стари хора в община Септември.

 • Да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността и за социално включване.

 • Да се повишат професионалните компетентности и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения и консултации.

 • Да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора.

 • Да се подобри партньорството между местната власт и НПО.

В проекта ще бъдат включени самотноживеещи лица и лица с увреждания, без оглед на техния пол, възраст, етническа принадлежност, увреждане, т.е. предвидени са действия и мерки за преодоляването на дискриминацията по признак увреждане, както и мерки за осигуряване на равенство между половете.

Резултатите по проекта ще се отчитат в съответствие с хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси” по пол, възраст, степен на увреждане, етническа принадлежност.

Отчитането на проекта, както техническо, така и финансово, са в съответствие с принципите на добро управление.

Проектното предложение е разработено в отговор на високото търсене на услугата на местно ниво.

Проектът ще се реализира в подкрепа на националната политика за деинституционализация

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  03.08.2009                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster