ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Повишаване на квалификацията на служителите в Община Септември"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Повишаване на квалификацията на служителите в Община Септември"

 

 

[09-04-2014] Приключва изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Септември” по Договор №А12-22-54/22.04.2013г., реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

 

В рамките на Дейност 1 „Провеждане на обучения в Института по публична администрация” бяха обучени 36  служители на община Септември в Института по публична администрация съгласно Годишен  график за провеждане на обученията на ИПА по Каталог 2013 г. разделени в поддейности:

 

Поддейност 1.1 Превенция на корупционния риск (УА–2) – 2 обучаеми

 

Поддейност 1.2 Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО–2) – 8 обучаеми

 

Поддейност 1.3 Административна стилистика (ПР–4) – 4  обучаеми

 

Поддейност 1.4 Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР–18) – 2 обучаеми

 

Поддейност 1.5 Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО–8) – 4 обучаеми

 

Поддейност 1.6 Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО–9) – 4 обучаеми

 

Поддейност 1.7 Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD (ИТО–11) – 4 обучаеми

 

Поддейност 1.8 Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО–23) – 4 обучаеми

 

Поддейност 1.9 Презентационни умения. MS POWER POINT (за напреднали) (ИТО–24) – 4 обучаеми

 

За организиране и провеждане на обученията, с изключение на тези в Института по публична администрация, Община Септември избра по условията и реда на Глава Осма „а” за изпълнител Център за Професионално Обучение СТИК ЕООД, гр. Варна.

 

В изпълнение на Дейност 2 „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” от 01.10.2013 г. до 09.12.2013 г. с продължителност 100 учебни часа бяха обучени 24 представители на целевата група. Занятията  се проведоха  в административната сграда на община Септември.

 

Необходимостта от  обучението  се наложи от обстоятелството, че в ежедневната работа се изисква водене на кореспонденция и общуване с англоговорящи по конкретни поводи. В рамките на мултикултурна среда и при допускане, че английският език е най-широко разпространеният основен работен език, обучението на служителите бе повече от необходимо. Добавената стойност на придобитите знания и умения за комуникация многократно надвишават разходите за придобиването им.

 

В периода 21 – 23 февруари във Велинград се проведе  обучение на 30 служители от общинска администрация Септември в изпълнение на Дейност 3 „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Септември”, Договор №А12-22-54/22.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Обучението допринесе за  развитие на  умения в служителите за идентифициране и преодоляване на личните  пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите групи.

 

Обучението премина през следните три модула:

 

Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи;

 

Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи;

 

Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи.

 

В изпълнение на Дейност 4 „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности” беше проведено тридневно  обучение   с откъсване от работното място за по-голяма ефективност на обучителния процес, с продължителност 18 учебни часа за 40 човека по ключови компетентности, свързани с качественото и навременното изпълнение на функциите им. Общата цел на обучението бе създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения.

 

Обучението включваше следните модули:

 

Модул 1 - Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми. Модулът е предназначен за всички представители от целевата група.

 

Модул 2 - Ефективно лидерство. Модулът е предназначен за ръководители.

 

Модул 3 - Лична ефективност, включително ориентация към резултати и практически упражнения за подготовка на документи.

 

Модул 4 - Екипна ефективност. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група.

 

Модул 5 - Нова рамка на компетентностите. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група

 

Чрез обучението участниците повишиха компетентността си за работа в екип, развиха комуникативните си умения и подобриха взаимоотношенията в екипа. Обучението бе насочено към преодоляване на насадени предразсъдъци, възможности за отчитане на ценността на различните, към формиране на толерантно и конструктивно общуване и активна позиция в процеса на взаимодействие.

 

Общата цел при изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Септември” бе да се повиши   капацитета на служителите в община Септември, чрез повишаване на тяхната квалификация и мотивация.

 

Капацитетът на администрацията е предпоставка както за успешното въвеждане на принципите на по-добро управление, така и за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Инвестициите в човешките ресурси са основни за постигане целите на Лисабонската стратегия. Успехът в работата на всяка една институция се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие, включително чрез обучение за повишаване на квалификацията и мотивацията.

 

[27-02-2014] В периода 21 – 23 февруари във Велинград се проведе  обучение на 30 служители от общинска администрация Септември в изпълнение на Дейност 3 „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Септември”, Договор №А12-22-54/22.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Обучението допринесе за  развитие на  умения в служителите за идентифициране и преодоляване на личните  пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите групи.

 

Обучението премина през следните три модула:

 

Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи;

 

Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи;

 

Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи.

 

Обучението съдържаше висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. В резултат на тези дейности обучаемите  придобиха умения за справяне с лични негативни нагласи,  идентифицираха личните си предразсъдъци и стереотипи, които препятстват ефективната работа с представители от уязвимите групи и не на последно място  осъзнаха предимствата от зачитане и приемане на ценността на различията.

 

 

[08-10-2013] На 01.10.2013 г. започна изпълнението на Дейност 2 - „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” по  Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Септември”, Договор №А12-22-54/22.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Обучението е с продължителност 100 учебни часа и ще бъдат обучени  24 представители на целевата група. Занятията  се провеждат в административната сграда на община Септември. Обучението е  насочено към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа на служителите.

Снимков материал от обучението

[26-06-2013] В периода 21 – 23 юни в Слънчев бряг се проведе обучение на  40 служители (15 ръководители  и 25 служители) от общинска администрация Септември във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-54/22.04.2013г между общината и Министерство на финансите по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Община Септември”, ОП „Административен капацитет 2007 – 2013 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

 

Обучението бе насочено към подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности и включваше 5 модула:

Модул 1: Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми;

Модул 2: Ефективно лидерство;

Модул 3: Лична ефективност, включително ориентация към резултати и практически упражнения;

Модул 4: Екипна ефективност;

Модул 5: Нова рамка на компетентностите.

В края на обучението обучаемите придобиха практическо надграждане на познанията си за изискуеми ключови компетентности с оглед ефективната и ефикасна работа. Чрез подобряване на уменията за работа в екип и подпомагане справянето в конфликтни ситуации се цели подобряване на работната среда и премахване на потенциалните пречки/трудности в междуличностното общуване с негативно влияние върху ефективността на работата. В рамките на обучението служителите развиха умения за екипна ефективност и ефективно лидерство, повишаване компетентността си, личната ефективност на работното място и по-добро справяне с поставените задачи.

Снимков материал от обучението

[17-05-2013] На 22.04.2013 г. между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма «Административен капацитет» и Община Септември се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Септември”  на стойност 89 888,08 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор №А12-22-54/22.04.2013г. Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Обща цел:

Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Септември.

Специфични цели:

1. Повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация;

2. Повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация.

Целева група:

Служителите и кметове в община Септември

Основни дейности:

Дейност 1 -  Провеждане на обучения в Института по публична администрация

Дейност 2 - Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА

Дейност 3 - Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи

Дейност 4 - Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности

Дейност 5 - Информация и публичност

Очаквани резултати:  Повишен капацитет на служителите в община Септември чрез подобряване на квалификация и повишаване на мотивацията им посредством:

 • проведени  обучения в Института по публична администрация

 • проведено чуждоезиково обучение по разговорен английски език

 • проведено обучение за  ефективно взаимодействие на служителите от местната администрацията с хора от уязвимите групи

 • проведено обучение за подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности

Реализирането на проекта, и по-конкретно постигането на очакваните резултати, ще осигури трайно положително въздействие върху целевите групи – служители и кметове от община Септември, – като се постигне мотивиране на служителите за постигане на по-високо качество и ефективност на изпълнението чрез подобряване на работата в екип и вътрешната комуникация.

Периодът за реализира на проекта е 12 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  09.04.2014                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster