ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 Европейски фонд

за регионално развитие

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и

от държавния бюджет на Република България

  

 

[18.12.2013] Покана за заключителна пресконференция

[12.07.2013] На 05.07.2013г. г-н Петър Бошев – кмет на община Септември, постави начало на ремонтните дейности в изпълнение на проект: "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации, собственост на  община  Септември", с кратко представяне на проекта, след което бе отслужен тържествен водосвет. Строително-ремонтни дейности ще се извършват в: СОУ „Христо Смирненски“ гр. Септември, СОУ „Христо Ботев” гр. Септември, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ветрен, ОУ „Хр. Ботев“ с. Семчиново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Ковачево,  ОУ „Хр. Ботев“ с. Карабунар и ОДЗ „Червена шапчица” гр. Септември.

Срокът за изпълнение на предвидените за изпълнение дейности в шестте учебни и едно детско заведение е 2 (два) месеца от откриване на строителната площадка. В този период всички сгради ще бъдат санирани. В част от тях, където все още не е извършено, ще се подмени старата дървена дограма. Ще се подмени осветлението така, че да отговаря на изискванията за осветеност. В училищните сгради, намиращи се в селата ще се изградят отоплителни инсталации на пелети.

Общата стойност на СМР е 1 970 000,00 лв. без ДДС.

В двора на СОУ „Христо Ботев” гр.Септември, където се състоя церемонията присъстваха представители на всички участници в строителния процес: проектант – „Комфорт СБ” гр.Пазарджик; изпълнител на СРР – Консорциум „ГСМ-Стройкомерс” гр.София; строителен надзор – „Евро и Контро и Консулт” гр.София; „Медия Интеракт” ООД гр.София – Дружество, отговарящо за дейностите по визуализация и публичност на Проекта; кметовете на населените места и директорите на учебните заведения, където ще се извършват ремонтните дейност; служители от общинска администрация и гости.

В резултат на горе изброените дейности, на 15 септември децата на община Септември ще започнат новата учебна година в реновирани и обновени училищни сгради. Малчуганите от ОДЗ «Червена шапчица» ще бъдат обгрижвани в далеч по-добри от сегашните условия.

Финансирането на енергоефективните мерки на учебните заведения ще бъде чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации“, съфинансирано от община Септември.

[03.06.2013] На 23.05.2013 г. кметът на Община Септември Петър Бошев  подписа договор за строително-монтажни работи  с  КОНСОРЦИУМ „ГСМ – СТРОЙКОМЕРС” гр. София в изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013) по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации“, проект:  «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации, собственост на  община  Септември - СОУ „Христо Смирненски“, гр. Септември; СОУ „Христо Ботев” гр. Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с. Карабунар; ОДЗ „Червена шапчица” гр. Септември.

Срокът за изпълнение на строителните дейности е 2 (два) месеца. Общата стойност на СМР е 1 970 000,00 лв. без ДДС.

[28.01.2013] Кметът на Община Септември подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” към МРРБ за изпълнение на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации” за сградите собственост на Община Септември. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

През следващите 12 месеца, в рамките на този проект ще се инвестират близо 2 500 000 милиона лева за въвеждане на мерки за енергийна ефективност (саниране)  в сградите собственост на община Септември: СОУ „Хр. Ботев“, гр.Септември; СОУ „Хр.Смирненски“, гр.Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с.Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с.Карабунар и ОДЗ „Червена Шапчица“, гр. Септември.

Пресконференция  по Проект:

"Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации, собственост на  община  Септември - СОУ „Христо Смирненски“, гр. Септември; СОУ „Христо Ботев” гр. Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с. Карабунар; ОДЗ „Червена Шапчица“, гр. Септември", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/041, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации“. 

ДАТА: 18.12.2012 година (вторник) от 10:30 часа  в заседателната зала на Общински съвет  гр. Септември

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  18.12.2013                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster