ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември"

 

 

 

ПРОЕКТ "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември"

[04-10-2017] На  17.09.2018 г. /понеделник/ в двора на  СУ „Хр. Ботев” се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Официални гости на церемонията бяха Кметът на Общината -Марин Рачев, народният представител Даниела Малешкова, директорът на СУ „Хр. Ботев” Ивалина Табакова, бивши и настоящи преподаватели от училището, представители на администрацията. 

На 30.11.2017 г. Община Септември подписа Договор № 13/07/2/0/00220 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Размер на одобрената финансова помощ: 1 001 528.80 лв.

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя за подобряване на образователната инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на гр. Септември, община Септември за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс.

      

[07-12-2017] На 30.11.2017 г. Община Септември подписа Договор № 13/07/2/0/00220 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предвидената за получаване безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 001 528.80 лв.

Срок за изпълнение: 36 месеца.

Конкретни цели на проекта са съсредоточени върху:

 • Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото до подобрената образователна  инфраструктура в гр. Септември, община Септември;

 • Подобряване на образователната инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на гр. Септември, община Септември за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс;

 • Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на гр. Септември, община Септември като място за живеене и като нова туристическа дестинация.

Предвидените строително-монтажни работи по проекта се изразяват в:

 • Изграждане на три спортни игрища с обща площ – 2242,62 м2 и две площадки за тенис на маса.

 • В югозападната част на имота се предвижда площадка за фитнес, със съответното оборудване.

 • Площта пред основния вход е проектирана като свободно площадно пространство с обособени кътове за отдих и за социални контакти, в близост до озеленените площи се монтират детски съоръжения за игра на деца от 3 до 12 г.

 • За създаване на достъпна среда е предвидено монтирането на вертикален подемник при основния вход на училището, поставят се тактилни плочки.

 • Пешеходната зона обхващаща главният вход, двата подхода и площта около спортните игрища се обновява с нови тротоарни плочи.

 • Озеленената площ от игрището се почиства и облагородява.

 • Изграждане на поливна система.

 • Монтиране на слънцезащитни съоръжения (перголи и беседки).

В близост до главния вход на двора се предвижда пространство за паркиране на велосипеди.

Предвидено е и закупуване на оборудване след строителните дейности за нуждите на СУ „Христо Ботев“ гр. Септември, общ. Септември.

Проектът ще задоволи нуждите на населението в община Септември с цел подобряване на образователната инфраструктура и повишаване конкурентоспособността. Опитът и уменията, придобити чрез изпълнението на настоящия проект ще бъдат мултиплицирани в реализацията на други проекти по други мерки  и програми.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 
 

  Последна актуализация:  07.12.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster