ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

www.ope.government.bg

 

[23-09-2015] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОРГАНИЗИРА ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАне на ОБЕКТИТЕ, ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД СЕПТЕМВРИ

Община Септември организира  Официална церемония по откриване на обектите, изградени в рамките на проект „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември ”, която ще се проведе на 25 септември 2015 г. (петък), от 11.00 ч. пред Административната сграда на Пречиствателна станция за отпадъчни води.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С055 от 20.11.2012 г. между Министерството на околната среда и водите и Община Септември.

Участие в церемонията ще вземат Кмета на Община Септември, Ръководителя на Екипа за управление на проекта, управителя на „ВиК“ ООД – Пазарджик, асоцииран партньор по проекта и представители на фирмите – изпълнители, представители на Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“.

Проектът стартира през месец ноември 2012 г. и сега отчитаме неговата успешна и ефективна реализация, а именно – реконструкция на 2,59 км водопроводна мрежа, изграждане на 1,97 км главни канализационни колектори, 2,11 км второстепенна канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води за град Септември.

Чрез своето изпълнение, проектът допринася за подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Септември, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и Република България.

[28-08-2015] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОРАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД  ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАДА

Община Септември организира  Заключителна пресконференция на 2-ри септември 2015г. (сряда) от 11.00 ч. в заседателната зала на общината с адрес гр.Септември, ул. „Ал. Стамболийски” №37а във връзка с приключването на проект „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С055 от 20.11.2012 г. между Министерството на околната среда и водите и Община Септември.

Участие в пресконференцията ще вземат – г-н Петър Бошев - Кмет на Община Септември, инж. Недка Калоянова – Ръководител на Екипа за управление на проекта,  г-н Атанас Узунов - управител на „ВиК“ ООД – Пазарджик, асоцииран партньор по проекта и представители на фирмите – изпълнители, представители на Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“.

Окончателната стойност на проекта, изчислена по реално договорени средства и по допустими за финансиране разходи възлиза на 7 122 984,78 лева без ДДС. От тях      6 667 113,75 лева без ДДС са осигурени от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” под формата на безвъмездна финансова помощ и 455 871,03 лева без ДДС - от бюджета на община Септември.

Проектът стартира през месец ноември 2012 г. и сега отчитаме неговата успешна и ефективна реализация, а именно – реконструкция на 2,59 км водопроводна мрежа, изграждане на 1,97 км главни канализационни колектори, 2,11 км второстепенна канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води за град Септември.

Чрез своето изпълнение, проектът допринася за подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Септември, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и Република България.

[10-03-2014] "ПЪРВА КОПКА" по проект „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”

На 07 март 2014 г., Община Септември организира "първа копка" във връзка с реализирането на инвестиционен проект № DIR-51011116-80-164  с предмет „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 9 018 280 лв. Той стартира през ноември 2012 г. и трябва да приключи през ноември 2015 г. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до осигуряване на екологосъобразно пречистване на битовите отпадъчни води и ще подобри жизнената среда и здравето на населението. Това ще подпомогне осигуряването на устойчива околна среда и ще създаде сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие на местната икономика.

На събитието присъстваха представители на Министерство на околната среда и водите, гости от областта, представители на фирмите - изпълнители на основните дейности по проекта, както и граждани. Церемонията беше открита от г-н Петър Бошев, кмет на Община Септември. Той отбеляза важността на проекта за развитието на града и подобряването на екологията на района. Участие в събитието взе ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" - г-н Спиридон  Александров. Акцент в неговото изказване беше заявката за подкрепа от страна на екип на оперативната програма за успешно реализиране на дейностите по проекта. В церемонията по първа копка се включиха също и областният управител  на Област Пазарджик - г-н Иван Йорданов, както и заместник-областните управители г-жа Диана Варникова и г-н Юмер Хамза. Г-н Йорданов подчерта значимостта на проекта за развитието на района и пожела успех в реализирането му. След приветствията от страна на официалните гости на събитието се проведе водосвет. Веднага след това беше направена и първата копка.

Асоцииран партньор на Община Септември е „ВиК“ ЕООД, гр. Пазарджик. Общата цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Септември, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

В рамките на проектa се предвижда реализацията на следните инвестиционни дейности във връзка с подобряването на водоснабдителната и канализационна система на град Септември:

1. Водопроводна мрежа на кв. Юг, гр. Септември – общо 2 367 м

2. Канализационна мрежа в кв. Юг, гр. Септември – общо 2 893 м. включително довеждащ колектор до ПСОВ – гр. Септември;

3. Канализационна мрежа на Ромски квартал, гр. Септември – общо 1 111 м

4. Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчви води – гр. Септември

[24-07-2013] На 31.07.2013 г. (сряда) от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Септември ще се проведе Встъпителна пресконференция по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С055 от 20.11.2012 г. за проект № DIR-51011116-80-164 с предмет „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември.

Община Септември е бенефициент на проект № DIR-51011116-80-164  с предмет „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, който е одобрен за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) в рамките на Процедура за предоставяне на безвъмездна финнасова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. и за него е сключен Договор за безвъмездна финансова помощ между община Септември и Министерството на околната среда и водите №DIR-51011116-С055 от 20.11.2012 г.

В рамките на горепосочения проект се предвижда реализацията на следните инвестиционни дейности във връзка с подобряването на водоснабдителната и канализационна система на град Септември:

1. Водопроводна мрежа на кв. Юг, гр. Септември – общо 2 367 м

2. Канализационна мрежа в кв. Юг, гр. Септември – общо 2 893 м, включително довеждащ колектор до ПСОВ – гр. Септември;

3. Канализационна мрежа на Ромски квартал, гр. Септември – общо 1 111 м

4. Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчви води – гр. Септември

В резултат на реализацията на проекта ще бъдат ограничени авариите и загубите по водопроводната мрежа и ще бъдат редуцирани разходите за експлоатация и поддръжка, ще се подобри здравето на населението и жизнената среда на територията на града, ще се постигнат изискванията за осигуряване на екологосъобразно пречистване и последващо заустване на отпадъчните води от неселеното място,  ще бъдат осигурени нови работни места по време на изпълнението на проекта и последващата експлоатация на съоръженията.

По този начин проектът ще спомогне за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в гр. Септември  и привеждането й в съответствие със законодателството на Европейския съюз за устойчива околна среда.

Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на живот на населението, привличане на нови инвестиции и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на общината.

Общата стойност на проекта е 9 018 280 лева.

[21-11-2012] На 20.11.2012 г. кметът на Община Септември Петър Бошев подиса договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж."

Средствата се предоставят по проект "Подобряване на водния цикъл на град Септември" по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

Договорът бе сключен в присъствието  на министър Караджова и зам. министър Василева.

             

 

           

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  23.09.2015                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster