ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж
гр. Септември"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Септември"

Проект „Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж
гр. Септември

 

[13-08-2018] На 30.05.2018 г. Община Септември подписа Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Септември“. След провеждане на процедура за избор на изпълнител се сключи Договор за сътрудничество между Община Септември - Възложител-Съинвеститор, Фонд „Социална закрила“ гр.София – Инвеститор и „АБ Терм“ ООД, гр.Кюстендил – Изпълнител. Проектът е за закупуване и монтаж на ново професионално кухненско оборудване за функционирането на Домашен социален патронаж Септември. Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 26 378,81 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 23 740,93 лв. и 2 637,88 лв. собствен принос от Община Септември

[05-06-2018] На 30.05.2018 г. Община Септември подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, гр. София за реализиране на проект „Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Септември“. Проектът е за закупуване и монтаж на ново професионално кухненско оборудване за функционирането на Домашен социален патронаж гр. Септември.

Общата стойност на договорените за изпълнение дейности възлиза на 29 974,80 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 26 977,32 лв. и 2 997,48 лв. собствен принос от Община Септември.

Обща цел на проекта:

Подобряване на материалната база в Домашен социален патронаж - Община Септември и подобряване качеството на предлаганите социални услуги.

Конкретни цели:

1. Изпълнение на социалната политика на Община Септември, в частност изпълнение на целите на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Септември 2016 – 2020 г. разработена в изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2014-2020 и други стратегически документи на национално ниво.

2. Предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората и общността. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора и хора с увреждания. Справяне с бедността и социалната изолация на уязвимите групи.

3. Разширяване дейността на ДСП, което ще допринесе за по-ефективно изпълнение на други проекти в социалната сфера. Увеличаване броя на потребителите.

4. Намаляване на режийните разходи, подобряване на качеството на крайния продукт и оптимизиране на работния процес.

5. Подобряване на хигиенните условия - доставка на оборудване с технически, конструктивни и експлоатационни възможности, които осигуряват протичането на  процеса по приготвяне и предлагане на храните по начин, който не води до тяхното замърсяване.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.08.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster