ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Подкрепа за достоен живот"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Подкрепа за достоен живот"

 

Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” 

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма            

 „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект „Подкрепа за достоен живот”

 Схема BG051PO001-5-2-09 „Алтернативи”

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси"

С подписването на Междуинституционално рамково споразумение  №  BG09-1310-1/03.11.2010 год  с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция «Анализ, административно и информационно обслужване» - бенефициент по проекта и Община Септември  започна изпълнението на проекта чрез предоставяне на социалната услуга Личен асистент.

Предоставянето на социалната услуга започна от 10.01.2011 г. и продължи до 31.12.2014 г., обхванатите лица по проекта бяха 40,  от тях 8 деца. Сформиран беше екип на общинско ниво за управлението на проекта.

Чрез реализацията на проекта се постигна заложената обща цел:

Прилагане на  нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Бяха реализирани следните специфични цели:

 • Децентрализира се  услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна;

 • Създаде се  възможност лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент;

 • Подкрепиха се  семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството;

 • Постигана се  промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството;

 • Намали се риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Основни дейности, реализирани  през периода на изпълнение:

 • Организация и управление на проекта;

 • Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта;

 • Кандидатстване, оценка и класиране на  кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент”;

 • Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата;

 • Информиране и публичност.

Целева група по проекта бяха:        

Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания:

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

 • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

Лични асистенти - за лични асистенти са наети:

 • безработни лица в трудоспособна възраст

 • трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  20.02.2015                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster