ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Нови възможности за грижа"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Нови възможности за грижа"

 

 

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

 „Нови възможности за грижа”

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

[29-02-2016] Приключва изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  В Община Септември  се извърши  реално предоставяне на услугата „Личен асистент” за 36 лица с различни видове  увреждания и самотно живеещи хора със затруднено самообслужване от 35 лични асистенти през целия период на изпълнение на проекта.

[29-02-2016] По проект „Нови възможности за грижа”, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд през месец януари в изпълнение на Дейност 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата.”  служители  на ДСП гр.Септември проведоха супервизия на 30 лични асистенти.

Целта на супервизията беше насочена към подобряване на работата по отношение на качеството на услугата „Личен асистент”, емоционална подкрепа и превенция на професионалното прегаряне.

 [27-01-2016] Удължава се срока за прием на Заявления (Приложение № 1) за наемане на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 08.02.2011г. и попадат в обхвата  на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги до 29.01.2016 г. в изпълнение на Дейност 3 по проект „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Заявления (Приложение № 1) може да получите в сградата на Общинска администрация етаж 2, стая №12.

 [25-01-2016] В изпълнение на Дейност 3 по проект „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране в Община Септември се  приемат Заявления (Приложение № 1) за наемане на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 08.02.2011г. и попадат в обхвата  на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги до 26.01.2016 г. включително. Заявления (Приложение № 1) може да получите в сградата на Общинска администрация етаж 2, стая №12.

[17-12-2015] В изпълнение на проект „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране в Община Септември се  предоставя услугата „Личен асистент”  на 30 потребители. С личните асистенти обслужващи потребителите са подписани трудови договори със срок до завършване на определената работа, но не по-късно от 29.02.2016г.

В изпълнение на Дейност 4 „Обучение на лични асистенти” се проведе поддържащо обучение на назначените лични асистенти от представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Септември.

Отчетната документация за Третото междинно искане на плащане за периода от 01.08.2015г. до 30.09.2015г. е изпратена до Агенцията за социално подпомагане.

[15-12-2015] Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Община Септември е подписала партньорско споразумение №BG05-1310-1/24.03.2015г. с Агенцията за социално подпомагане,  чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“, която е конкретен бенефициент по проекта. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

 • Семейства на деца с увреждания;

 • Самотно живеещи тежко болни лица.

Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа" ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  29.02.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster