ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Септември с помощта на надграждащи обучения"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Септември с помощта на надграждащи обучения"

 

 

[23-10-2014] На 14.10.2014 година (вторник) от 11,00 часа в залата на Общински съвет – гр. Септември се  проведе Заключителната пресконференция в изпълнение Дейност 3 „Информация и публичност” по Договор № 13-22-93 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.

 

Пресконференцията е елемент от дейността за информация и публичност. Участие в нея взеха – зам. кмет на Община Септември, председателя на Общински съвет – гр. Септември, директори на дирекции и началник отдели, служители от общинската администрация, представител на фирмата изпълнител на дейностите по информация и публичност „НИКО 96” ЕООД гр. Стара Загора.

 

Акцентира се върху заложените дейности и постигнатите резултати:

 

Дейност № 1 - Провеждане на обучения в Института по Публична Администрация – ИПА

 

Постигнати резултат от дейността.

Обучени 5 служители в Института по публична администрация.

 

Поддейност 1.1 - Обучение по "Връзки с обществеността" (ЕФ-3) – 3 дни, 24 часа – 3 човекa

Поддейност 1.3 - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ИТО–4) - 2 дни, 16 часа  – 2 човекa

 

Дейност 2 - „Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА”

 

Постигнати заложените дейности по проекта.

15 Обучени служители по разговорен английски език.

 

Дейност 3 – Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани”

 

Обучението беше модулно:

 • Модул 1 – „Дискриминация и антидискриминационно законодателство”
 • Модул 2 – „Модерни и традиционни култури. Междукултурни отношения и интеркултурно взаимодействие.

 

80 обучени представители на целевата група и получили сертификати, както следва:

40 обучени служители за „Дискриминация и антидискриминационно законодателство”

40 обучени служители за „Модерни и традиционни култури. Междукултурни отношения и интеркултурно взаимодействие”

 

Дейност 4 – Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”

 

Обучението е модулно и обхваща:

 • Модул 1 - Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне;
 • Модул 2 - Изграждане на ефективни междуличностни отношения;
 • Модул 3 - Делова комуникация и ефективност на работното място;

 

120 общо обучени представители на целевата група и получили сертификати, както следва:

40 обучени служители за „Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне”

40 обучени служители за „Изграждане на ефективни междуличностни отношения”

40 обучени служители за „Делова комуникация и ефективност на работното място”

 

Дейност 5 „Информация и публичност по проекта”

 

Постигнати заложените дейности по проекта:

 • Проведени 2 пресконференции;

 • 2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии;

 • Изработен 1 банер за популяризиране на проекта;

 • 1 брой временна информационна табела поставена на видно място в сградата на общината;

 • Отпечатани 300 информационни брошури;

 • Публикации 5 новини на интернет страницата на общината.

С изпълнените дейности  е постигната  заложената обща цел  на проекта, повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Септември.

Тази обща цел се постигна чрез реализирането на двете специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация.

 

Заключителна презентация по проекта

 

[29-09-2014] На 12, 13 и 14 септември 2014 година в Обзор се проведе изнесено  надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” в изпълнение на проект  „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения”, които се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

 

Реализираната Дейност 4 надгражда дейност „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” за 40 участника” от приключилото проектно предложение на Община Септември  с рег. № А-12-22-54/22.04.2013г.  В рамките на настоящата дейност се включиха 40 служители на Община Септември, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни . Обучението бе модулно и обхващаше следните модули :

 • Модул 1 - Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне;

 • Модул 2 - Изграждане на ефективни междуличностни отношения;

 • Модул 3 - Делова комуникация и ефективност на работното място;

 

За постигане на ефективни резултати формираните участниците бяха разделени на групи с оптимален брой обучаеми.  Използваха се  интерактивни методи и техники, изцяло с практическа насоченост – отворени въпроси, презентации, дискусии, казуси и творчески решения, ролеви и ситуационни игри. За постигане на максимална ефективност.

Надграждането се състоя в повишаване личните способности на служителите за създаване, поддържане и развиване на мотивираща работна среда, чрез осмисляне на теоретичните постановки и усъвършенстване на  практическите си умения за справяне със стреса във формална и неформална среда.

 

По време на изнесеното обучение допълнително се придобиха умения за междуличностно общуване, като по време на обучението беше акцентирано върху осъзнаване  на разликата между екип и група, трениране на добра комуникация в екипа, сработване на екипа, изграждане на желание за сътрудничество и усвояване на техники за справяне с  възникналите конфликти и проблеми в екипа. Участниците придобиха компетентност за екипна работа, разпределяне на отговорности и придобиха специфични методи за бързо и точно вземане на решения.

 

[10-06-2014] От 04.06.2014 г. до 28.07.2014 г. ще се проведе обучение в изпълнение  на Дейност 2 „Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен език, различно от предоставянето от ИПА”.

 

В рамките на настоящата дейност ще бъде организиран надграждащ езиков курс по английски език с продължителност 150 учебни часа за 15 представители на целевата група. Занятията ще се провеждат в общината.

 

Надграждащото обучение ще допринесе за  подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса от една страна, а от друга - за допълнително мотивиране на служителите и превръщането на общинската администрация в една модерна организация, осигуряваща развитието на своите служители.

Снимков материал от обучението

 

[10-06-2014] На 30, 31 май и 01 юни 2014 година в Слънчев бряг се проведе изнесено  надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани” в изпълнение на проект  „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения”, които се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

 

Реализираната Дейност 3 надгражда дейност „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” за 40 участника от приключилото проектно предложение на Община Септември  с рег. № А-12-22-54/22.04.2013г.  В рамките на настоящата дейност се включиха 40 служители на Община Септември, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни . Обучението бе модулно и обхващаше следните модули :

 • Модул 1 – „Дискриминация и антидискриминационно законодателство”
 • Модул 2 – „Модерни и традиционни култури. Междукултурни отношения и интеркултурно взаимодействие.

Обучението съдържаше висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантираха пълноценното участие на всеки един от обучаемите.

Надграждането се състоя в повишаване на знанията на служителите по отношение на видовете дискриминационни практики и присъствието им в ежедневието ни, законовите постановки за защита от дискриминация. Обучението ще осигури компетенции на служителите по отношение на придобиване на познания за културите и естеството на културните различия.

Надграждащото обучение  допринесе за разпознаване на проявленията на дискриминацията и престъпленията от омраза. Чрез допълнителните модули, включени в настоящата дейност се намали вероятността от допускане на дискриминационни практики в процеса на работа на администрацията с представители на уязвимите групи. Придобитите познания за културите и естеството на културните различия ще предостави възможност на служителите за повишаване качеството на практиките на администрацията за работа с малцинствено представени лица.

Обучението осигури компетенции на служителите по отношение познаване и прилагане на човешките права и дискриминацията. Ще подпомогне процеса на изграждане на стандарти за работна среда свободна от дискриминация и разработването на мерки за осигуряване на антидискриминационна работна среда в административните структури.

Дейността бе насочена към всички представители на целевата група поради самия обхват на обучението – необходимите знания и умения следва да бъдат формирани/развити при всички представители на целевата група по проекта.

Снимков материал от обучението

[28-01-2014] На 20 януари 2014 г. между Министерството на финансите и Община Септември  се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект «Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения”. Средствата за реализация на проекта се осигуряват по Оперативна програма «Административен капацитет», Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Договорът е на обща стойност 89 362,67 лв.

 

Общата цел на проекта:

 

Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Септември. Тази цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели на проекта, а именно повишаване на квалификацията на служителите на община Септември чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация.

 

Целева група по проекта ще са служителите и кметове в община Септември.

 

Очаквани резултати:

 

Повишен капацитет на служителите в община Септември чрез подобряване на квалификация и повишаване на мотивацията им посредством:

 • Проведени обучения в ИПА;

 • Проведени надграждащи обучения по разговорен английски език;

 • Проведени надграждащи обучения за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани”;

 • Проведени надграждащи обучения за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”;

 • Проведени пресконференции и публикации в медиите.

Периодът за изпълнение на проекта е 9  месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  23.10.2014                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster