ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ 2020

  Обявление във връзка с Решение №407/15.12.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 31.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №50/21.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/21.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/21.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/07.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.12.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №391/30.10.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.11.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №390/30.10.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/27.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 27.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/23.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 23.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/12.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/12.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №262/30.09.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.10.2020 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №33/18.09.2020 г. на Кмета на община Септември, за одобряване на проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ  II-703 в кв. 43 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 21.10.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на УПИ  X-общ. и XI-общ. в кв. 25 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 08.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/06.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/06.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/06.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/02.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 02.10.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №228/31.08.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №227/31.08.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/23.09.2020 г. 
[дата на публикуване - 23.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/18.09.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/04.09.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/31.08.2020 г. 
[дата на публикуване - 31.08.2020 г.]

  Заповед №ТУ-124/17.08.2020 г. на Областен управител на област Пазарджик 
[дата на публикуване - 28.08.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/27.08.2020 г. 
[дата на публикуване - 28.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ  II-703 в кв. 43 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 26.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №221/30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №218/30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.08.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/21.08.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с одобрен ПУП със заповед № 13/29.05.2020 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  за поземлен имот с  индификатор 37491.25.351 в местност „Долна мера„ по КККР на землище с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 13.08.2020 г.]

  Обявление за издадена Заповед №17/26.06.2020 г. във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ №384 за УПИ-VIII-384 в кв. 22 по плана на с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 05.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод  СН, от ТП ”1”, разположен в УПИ І-ТП в кв. 21 по плана на с. Симеоновец и завършва в ТП „7” в с. Варвара, разположен в границите на уличната регулация
[дата на публикуване - 04.08.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/31.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 31.07.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/24.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 24.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №199/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №198/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №197/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №196/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Изработени проекти за изменение на ОУП на община Септември обхващащ имоти в землищата на, с. Ковачево, с. Симеоновец, с. Виноградец, с. Карабунар и с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 20.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработени проекти за изменение на ОУП на община Септември обхващащ имоти в землищата на, с. Ковачево, с. Симеоновец, с. Виноградец, с. Карабунар и с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 20.07.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/16.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 16.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №174/27.05.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 13.07.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/10.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за обект „Аварийно възстановяване и укрепване на праг 1 на река Чепинска, аварийно възстановяване на разрушени подпорни стени, рибен проход и почистване на речното легло на р. Чепинска, при с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик”
[дата на публикуване - 08.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод  за захранване на 2 бр. трафопостове в имоти с идентификатор 66439.18.102 и 66439.18.132 по КК на землище с.Симеоновец
[дата на публикуване - 30.06.2020 г.]

  Обявление във връзка с изготвен „План на новообразуваните имоти” на имотите на ползвателите и на бившите собственици на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КК на землище с. Славовица, община Септември
[дата на публикуване - 16.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/11.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 11.06.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-V, кв. 5 по подробния устройствен плана на Варварски минерални бани
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/02.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/02.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/02.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №155/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.05.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №154/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.05.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №151/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.05.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имоти с идентификатори 66264.14.019, 66264.14.026, 66264.14.045, 66264.14.102, 66264.14.117, 66264.14.444, 66264.14.446, 66264.14.447, 66264.14.448, 66264.14.500, 66264.14.504, 66264.14.507, 66264.14.510, 66264.14.513 и части от ПИ 66264.12.413 и  66264.14.72, м. Кошуел 1 по КК на землище на гр. Септември, с който се предвижда промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в УПИ II - За гробищен парк
[дата на публикуване - 13.05.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/30.04.2020 г. 
[дата на публикуване - 30.04.2020 г.]

  Обявление за издадена Заповед №08/04.03.2020г. на Кмета на Община Септември за одобряване на проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ  855, попадащ в УПИ IX-855 и УПИ VIII-854,855 с който се заличава УПИ VIII-854,855 и се образуват два нови УПИ за жилищно строителство - IX-855 и VII-854 в кв. 63 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 24.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ №384 за УПИ-VIII-384 в кв. 22 по плана на с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 24.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект – план за регулация за поземлен имот с  индификатор 37491.25.351 в местност „Долна мера„ по КККР на землище с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 08.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ  1785 в кв. 128 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 07.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №109/27.02.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.03.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен помощен план на земите на ползвателите и на бившите собственици на зоната по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КККР в землището на с. Славовица 
[дата на публикуване - 06.03.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №71/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №70/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №69/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №68/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/12.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/27.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/27.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 27.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/13.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 15.01.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасета  на  електропровод и водопровод захранващи ПИ 66264.12.362, в м. Сунгурлука , по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 14.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/10.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/10.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.01.2020 г.]

 

ОБЯВЛЕНИЯ 2019

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  09.01.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster