ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ПУП - ПРЗ за част от ПИ 11154.254.776 в м. "Джамбазица", землище с. Виноградец
Одобрен със Заповед №57/20.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.09.2023 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе за транспортен достъп извън границите на урбанизираните територии, засягащо местност "Ливадите" по КК на с. Варвара
Одобрен със Решение №1181/28.07.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 12.09.2023 г.]

  ПУП - Проект за частично изченение на действащия ПЗ (към ПУП за смяна предназначението на ПИ 31214.15.199 от нива в УПИ I-199 Заведение за провеждане на инцидентни увеселителни мероприятия) в местността "Герена", землище на с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №56/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на УПИ II-Комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги, V-672 - За семеен хотел, ресторант и СПА, УПИ VII-Комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги, УПИ XI-Комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги, УПИ XII-Туристическа дейност и УПИ XIII-669 в кв. 66а по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №55/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ I - "Търговия, услуги и спорт" в кв. 50 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №54/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ XVI-815 и XVII-816 в кв. 76 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №53/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10104.53.228, местност "Ливадите" по ККна с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №52/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 107.09.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ II-175 в кв. 21а по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №51/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ IХ-558 и Х-559 в кв. 55 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №50/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ ХVIII-172 в кв. 13 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №49/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 66439.5.114 в местността "Башлъците" по КККР на землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №48/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ VI-527 и VII-528 в кв. 64 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №47/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ VIII-"За търговия и услуги" в кв. 12 по плана на с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №46/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР на УПИ IV-332, V-333,332 и VI-333 и съседните на тях в кв. 46 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №45/02.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.08.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на  УПИ ХV-788 в кв. 89 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №44/02.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.08.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ VI-163 в кв. 20 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №43/12.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.07.2023 г.]

  ПУП - ПП за външно електрозахранване на "ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" в ПИ 66264.11.607, преминаващо през ПИ 66264.11.603, м. "Адата" до трафопост "КАФТА", по КККР, землище гр. Септември
Одобрен с Решение  №1110/30.05.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 10.07.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ IV-общ в кв. 47 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №42/07.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.07.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ XII-общ в кв. 67а по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №41/03.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.07.2023 г.]

  ПУП - ПР на  УПИ IV-635 и УПИ III-634, кв. 52 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №40/03.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.07.2023 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на подземен електропровод СН от съществуващо трасе в ПИ 66264.27.1117 до регулацията на гр. Септември
Одобрен със Решение №1099/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 15.06.2023 г.]

  ПУП - ПП за подземно кабелно трасе - НН от "Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 199,8 kWp", преминаващо през ПИ 66264.11.603, м. "Адата" до трафопост "КАФТА", по КККР, землище гр. Септември
Одобрен със Решение №1098/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 15.06.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ за  УПИ I-134, II-132, III-135 и V-133 в кв. 28 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №37/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПР за  УПИ III-443 и УПИ IV-443 в кв. 6 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №36/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - ПР на  УПИ ХI-274 в кв. 32 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №35/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПР на улица с о.т. 102-103 и  УПИ Х-544 в кв. 50 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №34/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПРЗ за  ПИ 67009.41.395, м. "Голата могила", землище на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №33/31.05.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 05.06.2023 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПР за  УПИ II-564 и УПИ IV-564, 446 в кв. 44 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №32/17.05.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ XII - 453 в кв. 41 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №31/17.05.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ VI - 1197, 1198 в кв. 115 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №30/19.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ VIII - 1246 в кв. 119 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №29/19.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на  УПИ ХIII - 463 и УПИ XIV - 463 в кв. 41 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №28/19.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на  УПИ ХIII - 421 и XIV - 422 в кв. 44 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №27/07.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.04.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ III - 85 в кв. 22 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №26/07.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.04.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ ХХХII и ХХХIII в кв. 60 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №25/06.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на УПИ I-236 и II-236 в кв. 32 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №24/30.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.490 по кадастрална карта на гр. Септември, м. "Адата"
Одобрен със Заповед №23/23.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ IХ- 1337, 1336 в кв. 125 по действащия план на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №22/22.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР за УПИ IV- за ЖП Район /по КККР ПИ 66264.601.3010/ в кв. 155 по регулационния план на гр. Септември
Одобрен със Заповед №21/22.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ VI-631, 636 в кв. 32 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №20/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ I-479 и УПИ II-480 в кв. 17 по плана на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №19/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ IV-733, УПИ V-734, и УПИ XIV-923 в кв. 85 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №18/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение регулацията на УПИ II-98 в кв. 25 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №17/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.546, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №16/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.543, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №15/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.544, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №14/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.541, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №13/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.420, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №12/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 37491.19.110, м. "Долна мера" по КККР землище с. Ковачево
Одобрен със Заповед №11/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПЗ за УПИ V-735, 737-ЖС в кв. 138 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №10/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПЗ за УПИ I-105, кв. 9 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №9/08.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 67009.19.33 в местността "Вакарелката", землище с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №7/19.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ 31214.13.180, "Сагера", землище с. Злокучене /стопански двор/, общ. Септември
Одобрен със Заповед №6/19.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за обединяване на УПИ II-342 "За жил. строителство" с УПИ - 343 "За жил. строителство", по КККР ПИ 37491.14.342 и 37491.14.343, землище с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №5/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ III-192 в кв. 10 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №4/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ X-366 в кв. 49 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №3/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IV-303 и УПИ V-303 в кв. 38 по действащия план на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №2/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ 10104.51.4, м. "Ливадите" по кадастралната карта на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №1/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

 

 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2022

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2021

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2020

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2019

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2017

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  21.09.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster