ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ПУП - ПРЗ на УПИ V-601.3010, УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 III и ПИ 3005, попадащ в УПИ IV в кв. 155 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №30/24.06.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.06.2024 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на КЛ на електропровод 20 кV, захранващ ТрП в ПИ 10104.385.744 и КЛ НН от трафопоста до табло НН, разположено в ПИ 10104.385.16 в землището на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен с Решение на ОбС №174/29.05.2024 г.

[дата на публикуване - 21.06.2024 г.]

  ПУП - ПР за УПИ X-526, кв. 11, с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №29/17.06.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.06.2024 г.]

  ПУП - ПР за изменение регулацията на УПИ XI-668 в кв. 54 по план на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №28/17.06.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.06.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за частично изменение на действащия ПРЗ на досегашния УПИ VIII-308 в кв. 77, с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №27/17.06.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.06.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ V-481, Vi-8, XI-479, XII-486, XIII-499, XIV-8, XV-8, XVI-7 от кв. 21 по регулационния план на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №26/17.06.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.06.2024 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на КЛ, започваща от мачтов трафопост на землището на с. Горно Вършило до ново електромерно табло, монтирано пред имот с идентификатор 16732.221.189 от плана на новообразуваните имоти от Параграф 4, ал. 1 в землището на с. Горно Вършило, общ. Септември
Одобрен с Решение на ОбС №163/29.04.2024 г.

[дата на публикуване - 12.06.2024 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на подземен електропровод от новозаснет трафопост в ПИ 66202.19.15 по КККР землище с. Семчиново до регулацията на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен с Решение на ОбС №162/29.04.2024 г.

[дата на публикуване - 12.06.2024 г.]

  ПУП - ПП за определяне на пътна връзка от Републикански път I-8 до ПИ 66439.5.114 по КККР землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен с Решение на ОбС №161/29.04.2024 г.

[дата на публикуване - 12.06.2024 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на обслужващ път до ПИ 36172.43.60, 36172.43.61 и 36172.43.106, м. "Могилата" в землището на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен с Решение на ОбС №160/29.04.2024 г.

[дата на публикуване - 12.06.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за изменение на регулацията за ПИ 595 и УПИ III - 594, кв. 5а, по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №24/06.06.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.06.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за частично изменение на действащия ПРЗ на досегашния УПИ I - За обществена жилищна сграда и магазини в кв. 129, гр. Септември
Одобрен със Заповед №23/06.06.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.06.2024 г.]

  ПУП - ПР за УПИ Ia - за винарна, м. Долна и Горна Мирчовица, с. Карабунар
Одобрен със Заповед №22/30.05.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.05.2024 г.]

  ПУП - ПЗ на ПИ с идентификатор 66264.21.590 в местност "Кадийца" в землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №16/10.04.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.04.2024 г.]

  ПУП - ПЗ на ПИ с идентификатор 66264.23.721 в местност "Ятъците" по КК на землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №15/10.04.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.04.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ I-256, 257 в кв. 73 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №14/10.04.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.04.2024 г.]

  ПУП - ПР за изменение регулацията на УПИ XII-691, кв. 73 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №13/11.03.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.03.2024 г.]

  ПУП - ПР за УПИ V-507 и УПИ VI-506, кв. 53 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №9/25.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.01.2024 г.]

  ПУП - ПП за външен водопровод Ф110, захранващ ПИ 666264.601.3017 и ПИ 66264.510.1 по КККР землище гр. Септември, общ. Септември
Одобрен с Решение на ОбС №47/22.12.2023 г.

[дата на публикуване - 22.01.2024 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 10851.482.500, м. "АЛЪ ПАРА", землище с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен с Решение на ОбС №18/30.11.2023 г.

[дата на публикуване - 15.01.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10820.27.339, местност "Каменлив път" по КК на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №7/10.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.01.2024 г.]

  ПУП - ПР на УПИ XIV-290 в кв. 12 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №6/10.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.01.2024 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на УПИ VI-2240 За търговия и услуги и УПИ XXI-2240 за търговия и услуги в кв. 130 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №5/08.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.01.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за част от ПИ №10104.385.16 (проектен имот по КК 10104.385.19) за образуване на УПИ VII-19 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385  по кадастралната карта и кадастралните регистри на местност "Бунара", с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №4/08.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.01.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №10104.385.16 (УПИ IV-16 за произвадствена и складове дейност) и ПИ 10104.385.17 (IV-17 за петролна база) за образуване на нов УПИ V-18 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 и изменение на УПИ III-008 за производство на асфалтови смеси, кв. 385 за осигуряване на пътен достъп до УПИ V-18 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на местност "Бунара", с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №3/08.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.01.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №10104.385.732 за образуване на УПИ VII-732 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 и изменение на УПИ VI-10 за трафопост и производство, кв. 385 за осигуряване на пътен достъп до УПИ VII-732 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на местност "Бунара", с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №2/08.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.01.2024 г.]

  ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ VI-10 за трафопост и производство (ПИ №10104.385.731), кв. 385, за осигуряване на пътен достъп за обслужване на новообразуван УПИ VII-732 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на местност "Бунара", с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №1/08.01.2024 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.01.2024 г.]

 

 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2023

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2022

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2021

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2020

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2019

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2017

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  26.06.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster